•       •   
  • 2397061900
  • Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Προκηρύξεις

Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια «ΠΙΛΟΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΟΡΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣ»

Interreg V-A Greece-Bulgaria 2014-2020

sima

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ

Σταυρός, 11/12/2020
Aριθμ. Πρωτ.: 21038 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ:

«ΠΙΛΟΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΟΡΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣ»

ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

«Μονοπάτια Προσβάσιμου Τουρισμού Πολιτιστικής Κληρονομιάς (Pathways of Accessible Heritage Tourism)», με ακρωνύμιο «Access2Heritage»
στο πλαίσιο του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα – Βουλγαρία 2014 – 2020»                                                                      «Interreg V-A Greece-Bulgaria 2014-2020»

Ο Δήμαρχος Βόλβης

προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο: {Πιλοτικές Παρεμβάσεις για την Προσβασιμότητα Πολιτιστικών και Φυσικών Τουριστικών Προορισμών Δήμου Βόλβης στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Μονοπάτια Προσβάσιμου Τουρισμού Πολιτιστικής Κληρονομιάς (Pathways of Accessible Heritage Tourism)», με ακρωνύμιο «Access2Heritage» στο πλαίσιο του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα – Βουλγαρία 2014 – 2020» «Interreg V-A Greece-Bulgaria 2014-2020»}, συνολικού προϋπολογισμού 69.500,00 € (με Φ.Π.Α. 24%) (Καθαρής Εκτιμώμενης Αξίας: 56.048,42 €). Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής για το σύνολο της ποσότητας των ειδών προς προμήθεια.

1. Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας:

Αναθέτουσα αρχή: Δήμος Βόλβης, Είδος Αναθέτουσας Αρχής: Ο.Τ.Α.

Έδρα: Σταυρός Π.Ε. Θεσσαλονίκης, Ταχ. Κωδ.: 57014

Τηλ.: +30 23973 30220, 30221, Fax: +30 23970 65600

Αρμόδιοι για πληροφορίες: Μαρία Καραγιάννη και Αργυρώ Κατραντζή

E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., Ιστοσελίδα: www.dimosvolvis.gr

2. Πρόσβαση στα έγγραφα: Είναι δυνατή η με ηλεκτρονικό μέσο ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση των ενδιαφερομένων στα έγγραφα της σύμβασης μέσω της ιστοσελίδας του Δήμου Βόλβης, www.dimosvolvis.gr, όπου είναι αναρτημένα τα σχετικά έγγραφα. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ακόμα, να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας ΚΗΜΔΗΣ καθώς και από το Δήμο κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα τηλέφωνα που αναφέρονται στα στοιχεία επικοινωνίας της Αναθέτουσας Αρχής και σύμφωνα με το άρθρο 2.1.2 της διακήρυξης.

3. Κωδικός NUTS κύριου τόπου παροχής της προμήθειας: Κωδικός NUTS: 3 (2013) – EL522

4. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης: K.A. ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ – ΑΞΙΑ – CPV:

Κ.Α.

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ Φ.Π.Α. 24% (σε €)

CPV

(Kωδικός Αριθμός Ειδών για τις Δημόσιες Συμβάσεις)

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ (σε €)

02.61.7425.0001

ΠΙΛΟΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΟΡΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣ

69.500,00

33196200-2

56.048,42

Οι επιλεγμένες θέσεις παρέμβασης στις οποίες θα υλοποιηθούν τα πιλοτικά έργα αναβάθμισης της προσβασιμότητας καθώς και τα προς προμήθεια είδη που απαιτούνται, περιγράφονται αναλυτικά στην υπ’ αρ. 89/2020 μελέτη της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών και στη σχετική διακήρυξη.

5. Προσφορές: Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στην υπ’ αρ. 89/2020 μελέτη της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών και στη σχετική διακήρυξη για όλα τα προς προμήθεια είδη. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να δώσουν προσφορά για το σύνολο της ποσότητας των ειδών προς προμήθεια που αναγράφονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό (άρθρο 59 του Ν. 4412/2016) και όχι για μέρος τους.

6. Χρόνος και διάρκεια εκτέλεσης της προμήθειας: Η διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης ορίζεται σε τρεις (3) μήνες από την ημερομηνία υπογραφή της με την ολοκλήρωση της προμήθειας και την παράδοση των προς προμήθεια ειδών.

7. Δικαιούμενοι συμμετοχής: Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και ενώσεις Οικονομικών Φορέων, όπως αναφέρεται στο άρθρο 2.2.1 της διακήρυξης. Οι λόγοι αποκλεισμού από τη διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης και τα κριτήρια επιλογής προβλέπονται στα άρθρα 2.2.3 και 2.2.4 έως και 2.2.7 της διακήρυξης.

8. Παραλαβή προσφορών: Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών στον διαγωνισμό, ορίζεται η 22/12/2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ.. Μετά τη λήξη της παραλαβής προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία αποσφράγισης ενώπιον της Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και γενικών υπηρεσιών. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στον Σταυρό και στα γραφεία του Δήμου Βόλβης, στο κτίριο όπου στεγάζεται η Οικονομική Υπηρεσία.

9. Χρόνος ισχύος προσφορών: Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους Οικονομικούς Φορείς για διάστημα έξι (6) μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται.

Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή, πριν από τη λήξη της, κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη ως άνω αρχική διάρκεια.

10. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική. Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα -εταιρικά ή μη - με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο μπορούν να υποβάλλονται στην αγγλική γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική.

11. Χρηματοδότηση: Η παρούσα σύμβαση περιλαμβάνεται στο Έργο: «Μονοπάτια Προσβάσιμου Τουρισμού Πολιτιστικής Κληρονομιάς (Pathways of Accessible Heritage Tourism)», με ακρωνύμιο «Access2Heritage» η οποία έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα – Βουλγαρία 2014 – 2020» «Interreg V-A Greece-Bulgaria 2014-2020» με βάση την υπ’ αριθμ. Β2.6c.06/15-12-2017 Σύμβαση Επιχορήγησης  (Subsidy Contract) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και έχει λάβει κωδικό MIS 5018890. Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται κατά 85% από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) και κατά 15% από εθνικούς πόρους μέσω πιστώσεων του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ενάριθ. έργου 2018ΕΠ20860007, ΣΑΕΠ 2086).

Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση θα καλυφθεί από ανάλογες πιστώσεις του Προϋπολογισμού του Οικονομικού Έτους 2020 του Δήμου Βόλβης και θα βαρύνει την με Κ.Α. εξόδων 02.61.7425.0001 «Δαπάνες υλοποίησης του προγράμματος Access2Heritage INTERREG GR - BG» σχετική πίστωση, μέσω χρηματοδότησης.

12. Ενστάσεις: Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης ή παράλειψης της Αναθέτουσας Αρχής, η προθεσμία άσκησής της είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο Οικονομικό Φορέα ή από τη συντέλεση της παράλειψης. Η ένσταση κατά της διακήρυξης υποβάλλεται σε προθεσμία που εκτείνεται μέχρι το ήμισυ του χρονικού διαστήματος από τη δημοσίευση της διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Για τον υπολογισμό της προθεσμίας αυτής συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες της δημοσίευσης και της υποβολής των προσφορών. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 127 του Ν. 4412/2016, το οποίο επισυνάπτεται. Το παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο και επιστρέφεται με πράξη της Αναθέτουσας Αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή ή μερικώς δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό όργανο.

13. Δημοσιεύσεις: Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης και της Περίληψης της Διακήρυξης αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ, στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου www.dimosvolvis.gr. Περίληψη της Διακήρυξης δημοσιεύεται σε μία ημερήσια τοπική εφημερίδα.

14. Τροποποίηση σύμβασης: Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του Ν. 4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης της Επιτροπής της περ. β  της παρ. 11 του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΠΑΝΤΑΖΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ