•      •   
 • 2397061900
 • Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Προκηρύξεις

Προκήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού Κάτω των Οριών με Σφραγισμένες Προσφορές για την «Α. Προμήθεια και Εγκατάσταση Σταθμών Κοινοχρήστων Ποδηλάτων (Υποέργο 6) & Β. Προμήθεια Ηλεκτρικού Απορριμματοφόρου (Υποέργο 8)»

sima

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΥΠ. ΑΡ. 02/2022 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Α/Α ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΕΣΗΔΗΣ): 164219

Ο Δήμαρχος Βόλβης

προκηρύσσει Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό κάτω των ορίων με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας: «Α. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΑΘΜΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ (ΥΠΟΕΡΓΟ 6) & Β. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ (ΥΠΟΕΡΓΟ 8)» με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής: Δήμος Βόλβης, Α.Φ.Μ.: 998246635, Κωδικός Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης: 1007.E80703.00022, Σταυρός Π.Ε. Θεσσαλονίκης, Τ.Κ.: 570 14, E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.,  Ιστοσελίδα (URL): www.dimosvolvis.gr, Πληροφορίες: Μαρία Καραγιάννη/Άννα Τσουραλάκη, Τηλ.: +30 23973 30220 / +30 23973 30236.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 128.400,00 € με επί πλέον δαπάνη Φ.Π.Α. (24%): 30.816,00 €, ήτοι συνολικής δαπάνης ποσού 159.216,00 €.

Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται στα κάτωθι τμήματα:

ΤΜΗΜΑ Α’: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΑΘΜΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ (ΥΠΟΕΡΓΟ 6)

Εκτιμώμενη Αξία: 107.136,00 € με Φ.Π.Α. (24%) - Καθαρή Αξία: 86.400,00 € (Φ.Π.Α. (24%): 20.736,00 €)

ΤΜΗΜΑ Β’: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ (ΥΠΟΕΡΓΟ 8)

Εκτιμώμενη Αξία: 52.080,00 € με Φ.Π.Α. (24%) - Καθαρή Αξία: 42.000,00 € (Φ.Π.Α. (24%): 10.080,00 €)

Αντικείμενο σύμβασης:

ΤΜΗΜΑ Α’: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΑΘΜΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ (ΥΠΟΕΡΓΟ 6)    

Προμήθεια και εγκατάσταση ενός αυτοματοποιημένου συστήματος μίσθωσης ηλεκτρικών ποδηλάτων, ευέλικτου που θα μπορεί να τοποθετηθεί σε διάφορα σημεία της πόλης ανάλογα με την ζήτηση και θα αποτελείται:

 • 30 ηλεκτρικά ποδήλατα ειδικής κατασκευής κοινής χρήσης για κίνηση σε αστικό ιστό (πλήρη με μπαταρία και φορτιστή) µε δυνατότητα αποστολής της θέσης τους µέσω ενσωματωμένου συστήματος GPS / GPRS
 • 30 βάσεις στήριξης των ποδηλάτων κατανεμημένες σε 2 ή περισσότερους σταθμούς στάθμευσης
 • 7 επιπρόσθετες μπαταρίες ηλεκτρικών ποδηλάτων για αντικατάσταση (battery swapping)
 • Λογισμικό διαχείρισης του συστήματος (backoffice software)
 • Εφαρμογή χρήσης για κινητά τηλέφωνα σε iOS και Android με δυνατότητα αποδοχής πιστωτικών καρτών και πληρωμών
 • Εφαρμογή διεπαφής τελικών χρηστών - Ιστοσελίδα Internet
 • Εφαρμογή POS ενσωματωμένη στην εφαρμογή κινητών τηλεφώνων
 • 2 Συσκευές εγγραφής χρηστών (Infokiosks)
 • 200 Συνδρομητικές κάρτες

ΤΜΗΜΑ Β’: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ (ΥΠΟΕΡΓΟ 8)

Προμήθεια και θέση σε λειτουργία ενός μικρού ηλεκτρικού απορριμματοφόρου οχήματος (πλαίσιο και υπερκατασκευή) με ανοικτού τύπου καρότσα ανατρεπόμενου τύπου και πλυστικό μηχάνημα – δεξαμενή νερού, τοποθετημένη πίσω από την καμπίνα του οδηγού και εκτός της καρότσας. 

Κωδικοί CPV:

ΤΜΗΜΑ Α’:

34430000-0 (Ποδήλατα)

ΤΜΗΜΑ Β’:

34144900-7 (Ηλεκτρικά οχήματα)

Διαδικασία ανάθεσης: Ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του Ν. 4412/16.

Προσφορές υποβάλλονται για ένα ή περισσότερα εκ των Τμημάτων της προμήθειας. Η προσφορά θα αφορά το σύνολο των ποσοτήτων του κάθε Τμήματος. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν προσφορά για όλη την ποσότητα των ειδών που αναγράφεται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό ανά κάθε Τμήμα της προμήθειας. Προσφορά η οποία θα δίδεται για μέρος της προκηρυχθείσας ποσότητας κάθε Τμήματος θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Ο μέγιστος αριθμός ΤΜΗΜΑΤΩΝ που μπορεί να ανατεθεί σε έναν προσφέροντα ορίζεται σε δύο (2). Η αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωμα να αναθέσει συνδυάζοντας τα Τμήματα Α΄ και Β΄ σε έναν προσφέροντα υπό την προϋπόθεση να έχει καταθέσει για το κάθε Τμήμα την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής.

Δεν επιτρέπονται οι εναλλακτικές προσφορές.

Καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 19/07/2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 μ.μ.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) Προμήθειες και Υπηρεσίες του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ (Διαδικτυακή Πύλη www.promitheus.gov.gr) την 25η Ιουλίου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00:00 π.μ.

Εγγύηση συμμετοχής: Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, σε ποσοστό 2% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης εκτός Φ.Π.Α., που ανέρχεται στο ποσό δύο χιλιάδων πεντακοσίων εξήντα οκτώ ευρώ (2.568,00 €). Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς για ένα ή περισσότερα Τμήματα της σύμβασης, το ύψος της εγγύησης συμμετοχής υπολογίζεται επί της εκτιμώμενης αξίας, εκτός Φ.Π.Α. του/των προσφερομένου/ων Τμήματος/ων:

ΤΜΗΜΑ Α’:

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΑΘΜΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ (ΥΠΟΕΡΓΟ 6)

1.728,00 €

ΤΜΗΜΑ Β’:

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ (ΥΠΟΕΡΓΟ 8)

840,00 €

Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών σύμφωνα με το άρθρο 25 του Ν. 4412/2016.

Γλώσσα: Οι προσφορές, τα  στοιχεία που περιλαμβάνονται σε αυτές, καθώς και τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.

Χρόνος ισχύος προσφορών: Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα οκτώ (8) μηνών από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών.

Χρηματοδότηση: Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων και χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Π.Δ.Ε. (Κωδ. Σ.Α.Ε. 1191, αριθ. ενάριθ. έργου 2019ΣΕ11910068). Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει τις με Κ.Α. 02.64.7134.0004 (Τμήμα Α’) και 02.64.7132.0001 (Τμήμα Β’) σχετικές πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού εξόδων του οικονομικού έτους 2022 του Δήμου Βόλβης.

Η σύμβαση περιλαμβάνεται στα Υποέργα Νο 6 και Νο 8 της Πράξης: «ΑΝΟΙΧΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣ», η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020» στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020, με βάση την Απόφαση Ένταξης με αρ. πρωτ. 4300/1462/Α3/28-06-19 (ΑΔΑ: ΩΠ6Χ465ΧΙ8-Θ1Ν) του Ειδικού Γραμματέα Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ και Τ.Σ. του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει, και έχει λάβει κωδικό MIS: 5034917.

Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους μέσω του Π.Δ.Ε.

Διάρκεια σύμβασης: Η χρονική διάρκεια της σύμβασης για το Τμήμα Α’ [Προμήθεια και Εγκατάσταση Σταθμών Κοινόχρηστων Ποδηλάτων (Υποέργο 6)] ορίζεται σε τρεις (3) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής του σχετικού συμφωνητικού και για το Τμήμα Β’ [Προμήθεια Ηλεκτρικού Απορριμματοφόρου (Υποέργο 8)] ορίζεται σε έξι (6) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής του σχετικού συμφωνητικού.

Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης: Τα έγγραφα της σύμβασης της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στη σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης στο ΕΣΗΔΗΣ, η οποία έλαβε Συστημικό Αύξοντα Αριθμό: 164219 και αναρτήθηκαν στη Διαδικτυακή Πύλη (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ καθώς στην ιστοσελίδα του Δήμου Βόλβης: www.dimosvolvis.gr.

Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, καθώς και όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή, εκτελούνται με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής Πύλης (www.promitheus.gov.gr).

         

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΤΑΖΙΔΗΣ