•      •   
  • 2397061900
  • Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Προκηρύξεις

Ανοικτού Ηλεκτρονικού Δημόσιου Διαγωνισμού κάτω των ορίων για την επιλογή Αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ (ΥΠΟΕΡΓΟ 8)»

sima

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Σταυρός, 27/01/2023
Aριθμ. Πρωτ.: 1398 

Ο Δήμαρχος Βόλβης

προκηρύσσει Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό κάτω των ορίων με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ (ΥΠΟΕΡΓΟ 8)» στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο: «ΑΝΟΙΧΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣ» με Κωδικό ΟΠΣ: 5034917, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής: Δήμος Βόλβης, Α.Φ.Μ.: 998246635, Κωδικός Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης: 1007.E80703.00022, Σταυρός Π.Ε. Θεσσαλονίκης, Τ.Κ.: 570 14, E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.,  Ιστοσελίδα (URL): www.dimosvolvis.gr, Πληροφορίες: Μαρία Καραγιάννη/Άννα Τσουραλάκη, Τηλ.: +30 23973 30220 / +30 23973 30236.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 42.000,00 με επί πλέον δαπάνη Φ.Π.Α. (24%): 10.080,00, ήτοι συνολικής δαπάνης ποσού 52.080,00 .

Αντικείμενο σύμβασης:

Προμήθεια και θέση σε λειτουργία ενός μικρού ηλεκτρικού απορριμματοφόρου οχήματος (πλαίσιο και υπερκατασκευή) με ανοικτού τύπου καρότσα ανατρεπόμενου τύπου και πλυστικό μηχάνημα – δεξαμενή νερού, τοποθετημένη πίσω από την καμπίνα του οδηγού και εκτός της καρότσας. 

Κωδικός CPV: 34144900-7 (Ηλεκτρικά οχήματα)

Διαδικασία ανάθεσης: Ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του Ν. 4412/16.

Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στην υπ’ αρ. 06/2022 μελέτη της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής του Δήμου Βόλβης, για το σύνολο της προκηρυχθείσας ποσότητας της προμήθειας.

Δεν επιτρέπονται οι εναλλακτικές προσφορές.

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 13/02/2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 μ.μ.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με χρήση του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) Προμήθειες και Υπηρεσίες του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ (Διαδικτυακή Πύλη www.promitheus.gov.gr) την 16η Φεβρουαρίου 2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00:00 π.μ.

Εγγύηση συμμετοχής: Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, σε ποσοστό 2% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης εκτός Φ.Π.Α., που ανέρχεται στο ποσό των οκτακοσίων σαράντα ευρώ (840,00 €).

Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών σύμφωνα με το άρθρο 25 του Ν. 4412/2016.

Γλώσσα: Οι προσφορές, τα  στοιχεία που περιλαμβάνονται σε αυτές, καθώς και τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.

Χρόνος ισχύος προσφορών: Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα οκτώ (8) μηνών από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών.

Χρηματοδότηση: Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων και χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Π.Δ.Ε. (Κωδ. Σ.Α.Ε. 1191, αριθ. ενάριθ. έργου 2019ΣΕ11910068). Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει την με 02.64.7132.0001 σχετική πίστωση του τακτικού προϋπολογισμού εξόδων του οικονομικού έτους 2023 του Δήμου Βόλβης.

Η σύμβαση περιλαμβάνεται στο Υποέργο Νο 8 της Πράξης: «ΑΝΟΙΧΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣ», η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020» στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020, με βάση την Απόφαση Ένταξης με αρ. πρωτ. 4300/1462/Α3/28-06-19 (ΑΔΑ: ΩΠ6Χ465ΧΙ8-Θ1Ν) του Ειδικού Γραμματέα Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ και Τ.Σ. του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει, και έχει λάβει κωδικό MIS: 5034917.

Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους μέσω του Π.Δ.Ε.

Διάρκεια σύμβασης: Η χρονική διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε έξι (6) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής του σχετικού συμφωνητικού.

Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης: Τα έγγραφα της σύμβασης της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στη σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης στο ΕΣΗΔΗΣ, η οποία έλαβε Συστημικό Αύξοντα Αριθμό: 182671 και αναρτήθηκαν στη Διαδικτυακή Πύλη (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ καθώς στην ιστοσελίδα του Δήμου Βόλβης: www.dimosvolvis.gr.

Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, καθώς και όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή, εκτελούνται με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής Πύλης (www.promitheus.gov.gr).

 

Ο Αντιδήμαρχος
Διοικητικής και Οικονομικής Διαχείρισης

Νικόλαος Πανταζίδης