•      •   
  • 2397061900
  • Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Προκηρύξεις

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για την Προμήθεια: «Προμήθεια Διαφόρων Ειδών Διατροφής για τη Λειτουργία της Παιδικής Κατασκήνωσης – Εξοχής Σταυρού για το Έτος 2023» Λόγω Κατεπείγουσας Ανάγκης

sima

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ

Σταυρός, 30/06/2023
Aριθμ. Πρωτ.: 11975

 

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς με τη Διαδικασία Προσφυγής Στη Διαδικασια Με Διαπραγματευση Χωρις Προηγουμενη Δημοσιευση (Άρθρο 32 Του Ν. 4412/2016) για την Προμήθεια: «Προμήθεια Διαφόρων  Ειδών  Διατροφής για τη Λειτουργία της Παιδικής Κατασκήνωσης – Εξοχής  Σταυρού για το Έτος 2023» Λόγω Κατεπείγουσας Ανάγκης

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 32 (παράγραφος 2, περίπτωση γ’) και την παρ. 3 του άρθρου 120  του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α΄/16),  ο Δήμος Βόλβης προκειμένου να προσφύγει στην διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση για την προμήθεια με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ  ΕΙΔΩΝ  ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΓΙΑ  ΤΗ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ  ΤΗΣ  ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ – ΕΞΟΧΗΣ  ΣΤΑΥΡΟΥ  ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2023» λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, προϋπολογισμού 98.244,73€ ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (13% 11.302,49€, καθαρή αξία 86.942,24€), καλεί κάθε ενδιαφερόμενο, φυσικό ή νομικό πρόσωπο να εκδηλώσει ενδιαφέρον άμεσα υποβάλλοντας σχετική έγγραφη προσφορά σύμφωνα με όσα ορίζονται στην υπ’ αριθ. 85/29-06-2023 (ΑΔΑΜ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ: 23REQ012977179) μελέτη της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής του Δήμου Βόλβης, η οποία θα πρέπει να αποσταλεί υπόψη του Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Βόλβης, Σταυρός Θεσσαλονίκης Τ.Κ. 57014, τηλ.: 2397330221 & 30222, email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Κριτήριο ανάθεσης θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής, το μεγαλύτερο δηλ. ενιαίο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) ανά Τμήμα στην νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης του είδους την ημέρα παράδοσης, όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης τιμών του τμήματος εμπορίου και τουρισμού της Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν.3438/2006, από την επίσημη ιστοσελίδα www.pkm.gr. Για τα υπόλοιπα είδη που δεν περιλαμβάνονται στο δελτίο, το ποσοστό (%) της έκπτωσης θα εφαρμόζεται στην τιμή του υπόψη είδους όπως αυτή εμφανίζεται στον Πίνακα του Ενδεικτικού Προϋπολογισμού της υπ’ αρ. 85/2023 μελέτη της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής του Δήμου Βόλβης του Δήμου Βόλβης.

Η προσφορά του οικονομικού φορέα θα πρέπει να περιέχει:

  1. Οικονομική προσφορά, σύμφωνα με το Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς που περιλαμβάνεται στην υπ’ αριθμ. 85/29-06-2023 μελέτη,
  2. Υπογεγραμμένη την Ενημέρωση για την Επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων που περιλαμβάνεται στην υπ’ αριθμ. 85/29-06-2023 μελέτη και
  3. Τα κάτωθι απαραίτητα δικαιολογητικά κατά την αποδοχή της παρούσας πρόσκλησης προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του ν.4412/2016:

α. Απόσπασμα (αντίγραφο γενικής χρήσης) ποινικού μητρώου ή ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας καταγωγής ή εγκατάστασής του οικονομικού φορέα, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου.

Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ή β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα σύμβουλο, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και τα πρόσωπα στα οποία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ανατεθεί το σύνολο της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας, ή γ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ή δ) στις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, τον κατά περίπτωση νόμιμο εκπρόσωπο.(άρθρο 80 παρ. 9 του ν.4412/2016 και άρθρο 73 παρ.1 του ν.4412/2016)

Δύναται αντί ποινικού μητρώου να ζητηθεί  υπεύθυνη δήλωση εκ μέρους του νόμιμου εκπροσώπου, όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 79Α του ν.4412/2016.

Η υποχρέωση αποκλεισμού οικονομικού φορέα εφαρμόζεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.

β. Φορολογική ενημερότητα της εταιρείας (για κάθε νόμιμη χρήση εκτός είσπραξης χρημάτων)

γ. Ασφαλιστική ενημερότητα της εταιρείας (για συμμετοχή σε διαγωνισμούς ανάληψης δημοσίων έργων ή προμηθειών του Δημοσίου και των ΝΠΔΔ)

δ. Τα νομιμοποιητικά έγγραφα της εταιρίας σας. (Γενικό Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ και Πιστοποιητικό Ισχύουσας Εκπροσώπησης με ημερομηνία έκδοσης έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους, Καταστατικό της Εταιρίας)

Τα ανωτέρω πιστοποιητικά (β και γ) γίνονται αποδεκτά εφόσον είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής τους, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος, εφόσον έχουν εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους. (άρθρο 80 παρ.12 του ν.4412/2016, όπως προστέθηκε με την παρ.7αδ του άρθρου 43 του ν.4605/2019)

Σημειώνεται ότι δε λαμβάνονται υπόψη προσφορές οικονομικών φορέων που δεν προσκλήθηκαν να υποβάλουν προσφορά (άρθρο 120 του ν.4412/2016, όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει).

Για κάθε πρόσθετη πληροφορία μπορείτε να απευθύνεστε στο Τμήμα Προμηθειών κατά τις εργάσιμες  ημέρες και ώρες. Αρμόδια για πληροφορίες: Κατραντζή Αργυρώ (Τηλ.:2397330221, E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.).

Το πλήρες κείμενο της παρούσας πρόσκλησης αναρτήθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος στον Σταυρό και στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου (www.dimosvolvis.gr).

Συνημμένα στην παρούσα πρόσκληση έγγραφα:

1.     Η υπ’ αριθ. 85/29-06-2023 (ΑΔΑΜ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ: 23REQ012977179) μελέτη της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής του Δήμου Βόλβης.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΛΒΗΣ

και με την αριθ. 295/2022 Α.Δ.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΠΑΝΤΑΖΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ