•       •   
  • 2397061900
  • Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Προκηρύξεις

Προμήθεια Τριών (3) Διπλοκάμπινων Ημιφορτηγών 4x4 για τις Ανάγκες του Δήμου Βόλβης

sima

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

13/07/2023
Aριθμ. Πρωτ.: 13125

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΥΠ. ΑΡ. 06/2023 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Α/Α ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΕΣΗΔΗΣ): 198117

Ο Δήμαρχος Βόλβης

προκηρύσσει Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό κάτω των ορίων με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας: «Προμήθεια Τριών (3) Διπλοκάμπινων Ημιφορτηγών 4x4 για τις Ανάγκες του Δήμου Βόλβης», με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής: Δήμος Βόλβης, Α.Φ.Μ.: 998246635, Κωδικός Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης: 1007.E80703.00022, Σταυρός Π.Ε. Θεσσαλονίκης, Τ.Κ.: 570 14, E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.,  Ιστοσελίδα (URL): www.dimosvolvis.gr, Πληροφορίες: Μαρία Καραγιάννη/Άννα Τσουραλάκη, Τηλ.: +30 23973 30220 / +30 23973 30236.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 96.774,18 με επί πλέον δαπάνη Φ.Π.Α. (24%): 23.225,80 , ήτοι συνολικής δαπάνης ποσού 119.999,98 .

Αντικείμενο σύμβασης:

Προμήθεια τριών (3) διπλοκάμπινων ημιφορτηγών τύπου pick up 4Χ4 για τις ανάγκες του Δήμου Βόλβης. 

Κωδικός CPV: 34131000-4 (Ημιφορτηγά)

Διαδικασία ανάθεσης: Ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του Ν. 4412/16.

Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στην υπ’ αρ. 03/2023 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Βόλβης, για το σύνολο της προκηρυχθείσας ποσότητας της προμήθειας.

Δεν επιτρέπονται οι εναλλακτικές προσφορές.

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 28η/07/2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 μ.μ.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με χρήση του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) Προμήθειες και Υπηρεσίες του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ (Διαδικτυακή Πύλη www.promitheus.gov.gr) την 01η Αυγούστου 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00:00 π.μ.

Εγγύηση συμμετοχής: Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, σε ποσοστό 2% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης εκτός Φ.Π.Α., που ανέρχεται στο ποσό των χίλια εννιακοσίων τριάντα πέντε ευρώ και σαράντα οκτώ λεπτών (1.935,48 €).

Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών σύμφωνα με το άρθρο 25 του Ν. 4412/2016.

Γλώσσα: Οι προσφορές, τα  στοιχεία που περιλαμβάνονται σε αυτές, καθώς και τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.

Χρόνος ισχύος προσφορών: Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα έξι (6) μηνών από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών.

Χρηματοδότηση:

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Υπουργείο Εσωτερικών Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» και χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Π.Δ.Ε. (Κωδ. Σ.Α.Ε. 055 –, αριθ. ενάριθ. έργου 2017ΣΕ05500010). Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει την με 02.64.7131.0003 σχετική πίστωση του τακτικού προϋπολογισμού εξόδων του οικονομικού έτους 2023 του Δήμου Βόλβης.

Διάρκεια σύμβασης: Η χρονική διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε τέσσερις (4) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής του σχετικού συμφωνητικού.

Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης: Τα έγγραφα της σύμβασης της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στη σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης στο ΕΣΗΔΗΣ, η οποία έλαβε Συστημικό Αύξοντα Αριθμό: 198117 και αναρτήθηκαν στη Διαδικτυακή Πύλη (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ καθώς στην ιστοσελίδα του Δήμου Βόλβης: www.dimosvolvis.gr.

Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, καθώς και όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή, εκτελούνται με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής Πύλης (www.promitheus.gov.gr).

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΤΑΖΙΔΗΣ