•       •   
  • 2397061900
  • Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Προκηρύξεις

Προκήρυξη για τη Θέση του Γενικού Διευθυντή Επί Θητεία Ίση με τη Θητεία του Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Βόλβης

 

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Δήμου Βόλβης (ΔΕΥΑΒ), έχοντας υπόψη: 

1. Την παρ. 2 περίπτωση β του άρθρου 5 του Ν.1069/80 (ΦΕΚ 191/A΄/23.8.1980) «Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου και Προέδρου», όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.3 του άρθρου 348 του Ν.4512/18 (ΦΕΚ 5/17.01.2018 τεύχος Α΄) και ισχύει.

2. Το άρθρο 6 του Ν.1069/80 (ΦΕΚ. Α 191/23.8.1980) «Γενικός Διευθυντής» όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 100 του Ν.4604/19 (ΦΕΚ 50/26.03.2019 τεύχος Α΄)

3. Τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 7 του Ν. 1069/80 (ΦΕΚ 191/Α/ 23.8.1980) «Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας της Επιχειρήσεως – Προσωπικόν».

4. Το εδάφιο ια΄ της παρ.2 του άρθρου 2 του Ν. 4765/2021 (ΦΕΚ.6/Α’/15.01.2021) «Εκσυγχρονισμός συστήματος προσλήψεων στον δημόσιο τομέα και ενίσχυση του ΑΣΕΠ και λοιπές διατάξεις.».

5. Τα άρθρα 252 παρ. 4, 254 έως 258 και 265 έως 266 του ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α΄) «Κύρωση Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων».

6. Την αριθ. πρωτ. 36567 (ΑΔΑ:978Τ465ΧΘ7-Κ65) εγκύκλιο 31 του Υπουργείου Εσωτερικών.

7. Τις διατάξεις του άρθρου 107 του ν. 4483/2017 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 107).

8. Την υπ΄αριθμ. 29817 (ΦΕΚ 1809Β’/8-6-2012) απόφαση κατάρτισης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Δήμου Βόλβης (ΔΕΥΑΒ) του Δήμου Βόλβης Νομού Θεσσαλονίκης καθώς και τις υπ’ αριθμ. 77171 (ΦΕΚ 4811Β’/29-12-2017), 21997 (ΦΕΚ 1672Β’/15-05-2018), 70027 (ΦΕΚ 5079 Β'/31-12-2019), 4481 (ΦΕΚ 4481 Β'/29-09-2021), 257554 (ΦΕΚ 6433 Β'/15-12-2022) και 02 (ΦΕΚ 1597 Β'/15-03-2023) αποφάσεις τροποποίησης αυτού.

9. Την αριθ. 12/2024 (ΑΔΑ:9ΡΖΟΟΛΛ0-ΟΚΓ)) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑΒ με την οποία λήφθηκε σχετική απόφαση για την πρόσληψη Γενικού Διευθυντή με σχέση εργασίας Ιδιωτικού δικαίου επί θητεία ίση με τη διάρκεια θητείας του Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Βόλβης.

10. Το με αρ. πρωτ. 32611/04.04.2024 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών με το οποίο ανακοινώνεται ότι με την υπ’ αρ. πρωτ. 32030/03-04-2024 (ΑΔΑ: 9ΘΛΙ46ΜΤΛ6-ΡΧΑ) απόφαση του Υπουργού εσωτερικών εγκρίθηκε η κίνηση των διαδικασιών για την πρόσληψη της θέσης του Γενικού Διευθυντή με θητεία ίση με τη διάρκεια θητείας του Δ.Σ της ΔΕΥΑΒ.

11. Την ανάγκη πρόσληψης Γενικού Διευθυντή της επιχείρησης με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου επί θητεία ίση με τη διάρκεια θητείας του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΒ.

12. Το γεγονός ότι η δαπάνη μισθοδοσίας του Γενικού Διευθυντή που θα προσληφθεί θα βαρύνει τους ΚΑ. 60.00.00.30 και ΚΑ. 60.03.00.02 του προϋπολογισμό 2024 της ΔΕΥΑΒ στους οποίους έχουν εγγραφεί οι αντίστοιχες πιστώσεις για το οικονομικό έτος 2024 από ίδια έσοδα ανταποδοτικού χαρακτήρα που εισπράττει η επιχείρηση βάσει της κείμενης νομοθεσίας, για τις αντίστοιχες με την πρόσληψη παρεχόμενες υπηρεσίες και ανάλογες πιστώσεις θα προβλεφθούν και στον προϋπολογισμό των επόμενων ετών.

13. Την με αρ. 127/2024 (ΑΔΑ:Ψ0Λ2ΟΛΛ0-ΤΔΓ) απόφαση του του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΒ με την οποία εγκρίθηκε η προκήρυξη πρόσληψης Γενικού Διευθυντή.

Προκηρύσσει

Την πλήρωση της θέσης του Γενικού Διευθυντή της Δημοτικής Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Δήμου Βόλβης, με το σύστημα της επιλογής και προσκαλούμε τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν στα γραφεία αυτής σχετική αίτηση μαζί με επικυρωμένα (όπου απαιτείται) αντίγραφα των τίτλων σπουδών τους και λοιπών δικαιολογητικών για την κάλυψη της θέσης, όπως και αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα, το αργότερο μέχρι τη Δευτέρα 29 Απριλίου 2024 και ώρα 15:00.