Εκτύπωση

Πρόσκληση συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου για την Τρίτη 10 Σεπτεμβρίου 2019


ellhnik_dhmokratia

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ

Νέα Βρασνά 06/09/2019

ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 19240

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95 του Ν. 3463/2006 περί Δ.Κ.Κ. και όμοιες άρθρου 67 του Ν. 3852/2010  (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης), σας καλούμε να συμμετάσχετε στη συνεδρίαση του Δημοτικού συμβουλίου, η οποία θα γίνει στο Δημοτικό κατάστημα (στο Σταυρό) την 10η του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους  2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 19.30, κατά την οποία θα γίνει συζήτηση και θα ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω  θέματα της ημερήσιας διάταξης.

ΘΕΜΑΤΑ

Ενημέρωση από κ. Δήμαρχο

(Εισηγητής Δήμαρχος κ. Λιάμας Διαμαντής

1.- Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου Δ.Ε.Υ.Α.Β.

2.- Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου Ο.Π.Α.Π.

3.- Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου Ο.Κ.Π.Α.Π.

4.- Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου της δημοτικής ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»

5.- Ορισμός τριμελούς επιτροπής άρθρου 7 Π.Δ. 270/81, (τακτικών και αναπληρωματικών) για τη συγκρότηση της Επιτροπής Καταμέτρησης και Εκτίμησης της αξίας για την εκποίηση, αγορά και εκμίσθωση ακινήτων και κινητών πραγμάτων του Δήμου.

6.- Συγκρότηση σχολικής επιτροπής Α/θμιας εκπαίδευσης Δήμου Βόλβης.

7.- Συγκρότηση σχολικής επιτροπής Β/θμιας εκπαίδευσης Δήμου Βόλβης.

8.- Συγκρότηση  δημοτικής επιτροπής παιδείας Δήμου Βόλβης.

9.- Συγκρότηση επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης Δήμου Βόλβης.

10.- Συγκρότηση επιτροπής επίλυσης φορολογικών διαφορών με συμβιβασμό, για υπόλοιπο έτους 2019 και ορισμός Προέδρου.

11.- Συγκρότηση τριμελούς επιτροπής διεξαγωγής δημοπρασιών, εκμισθώσεως – εκποιήσεως δημοτικών ακινήτων, για υπόλοιπο έτους 2019.  

12.- Συγκρότηση Α/θμιων και Β/θμιων Συμβουλίων κινηματογράφων Υπαίθρου Π.Ε. Θεσσαλονίκης για το υπόλοιπο έτους 2019.

13.- Ορισμός εκπροσώπων Δήμου Βόλβης, για τις τραπεζικές συναλλαγές του Δήμου. 

14.- Παραχώρηση χρήσης (2) δύο βυτιοφόρων οχημάτων του Δήμου Βόλβης, στην ΔΕΥΑΒ, με χρησιδάνειο.

15.- Έγκριση πρωτοκόλλου Προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου ΄΄ Προστασία και ήπια ανάπλαση λόφου ΄΄ ΡΑΧΩΝΙ΄΄ Μοδίου Δ. Βόλβης ΄΄ Ν. Θεσσαλονίκης. 

16.- Χορήγηση άδειας υλοτομίας (έκτακτη κάρπωση προσβεβλημένων δένδρων) σε Δημοτικό κληροτεμάχιο της Τοπικής Κοινότητας Περιστερώνα και καθορισμός μισθωμάτων . 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΤΣΟΥΡΑΛΑΚΗ ΚΥΡΙΑΚΗ