Εκτύπωση

Πρόσκληση στην ΕΙΔΙΚΗ συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την Τετάρτη 29 Ιανουαρίου 2020


ellhnik_dhmokratia

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ

Νέα Βρασνά 24/01/2020

ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 963

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 95 & 159 του Ν. 3463/2006 περί Δ.Κ.Κ. ΚΑΙ όμοιες άρθρου 67 του Ν. 3852/2010  (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης) σας καλούμε να συμμετάσχετε στην ΕΙΔΙΚΗ συνεδρίαση του Δημοτικού συμβουλίου, η οποία θα γίνει στο Δημοτικό κατάστημα (Στο Σταυρό) την 29η του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2020, ημέρα Τετάρτη  και ώρα 20.30΄ κατά την οποία θα γίνει συζήτηση και θα ληφθεί απόφαση για το παρακάτω  μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης.

Έγκριση προϋπολογισμού και ολοκληρωμένου πλαισίου δράσης Δήμου Βόλβης, έτους 2020.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΤΣΟΥΡΑΛΑΚΗ ΚΥΡΙΑΚΗ