Εκτύπωση

Πρόσκληση συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου για την Τρίτη 03 Μαρτίου 2020


ellhnik_dhmokratia

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ

Νέα Βρασνά 28/02/2020

ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 3090

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95 του Ν. 3463/2006 περί Δ.Κ.Κ. και όμοιες άρθρου 67 του Ν. 3852/2010  (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης)  σας καλούμε να συμμετάσχετε  στην συνεδρίαση του Δημοτικού συμβουλίου, η οποία θα γίνει στο Δημοτικό κατάστημα (Στο Σταυρό) την 03η του μηνός Μαρτίου του έτους  2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 19.00΄ κατά την οποία θα γίνει συζήτηση και θα ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω  θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Ενημέρωση από κ. Δήμαρχο. 

(Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Πανταζίδης Νικόλαος)

1.- Αποδοχή χρηματοδότησης 57.763,22 € (Προϊόν ΥΠ.ΕΣ.) για κάλυψη λειτουργικών δαπανών σχολείων έτους 2020 – Α΄κατανομή. 

2.- Εκμίσθωση χωρίς δημοπρασία τμήματος δημοτικού ακινήτου (κτίσματος), στο δημοτικό κατάστημα της Κοινότητας Ασπροβάλτας.

3.- Εκμίσθωση δημοτικού αγροτεμαχίου στην Κοινότητα Περιστερώνα Δ.Ε. Απολλωνίας.

4.- Εκμίσθωση του δημοτικού αναψυκτηρίου στον οικισμό Βαμβακιάς της Κοινότητας Βόλβης Δ.Ε. Ρεντίνας Δήμου Βόλβης.

(Εισηγητής  πρόεδρος ΔΕΥΑΒ κ. Γκολιδάκης Χρήστος)

5.- Τροποποίηση Κανονισμού Λειτουργίας Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων Ασπροβάλτας. 

6.- Αντικατάσταση αναπληρωματικού μέλους Δ.Σ. ΔΕΥΑΒ.

(Εισηγήτρια Πρόεδρος ΟΠΑΠ κ. Δαγκλή Μαρία)

7.- Ανασύσταση Δ.Σ. ΟΠΑΠ 

(Εισηγητής Δήμαρχος –κ. Λιάμας Διαμαντής)

8.- Τροποποίηση της Σύμβασης Συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Βόλβης και της Ε.Ε.Α.Α. Α.Ε.

9.- Αποδοχή ετήσιου απολογισμού και προγραμματισμού Περιφερειακού Συνδέσμου ΦΟΔΣΑ Κ.Μ.  

10.- Αναμορφώσεις προϋπολογισμού Δήμου Βόλβης έτους 2020. 

11.- Αποδοχή χρηματοδοτήσεων.    

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΤΣΟΥΡΑΛΑΚΗ ΚΥΡΙΑΚΗ