•       •   
 • 2397061900
 • Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Προσκλήσεις

Πρόσκληση στην «Δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη» τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού συμβουλίου για την Τρίτη 14 Μαρτίου 2023


sima

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ

Νέα Βρασνά 10/03/2023

ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 4085

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95 του Ν. 3463/2006 περί Δ.Κ.Κ. και όμοιες άρθρου 67 του Ν. 3852/2010  (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης),και των αριθ. 375/39167/02-06-2022 και 380/39456/15-06-2022 εγκυκλίων του Υπουργείου Εσωτερικών, σας καλούμε να συμμετάσχετε στην «Δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη» τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα γίνει την 14 του μηνός Μαρτίου του έτους  2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00 κατά την οποία θα γίνει συζήτηση και θα ληφθεί απόφαση για τα παρακάτω θέματα  της ημερήσιας διάταξης.

 (Εισηγητής Πρόεδρος Δ.Σ.)

                                       

 1. ΘΕΜA: 1) Λήψη Απόφασης για την παραλαβή και έγκριση : (1) του με ημερομηνία 01-12-2021 Εκκαθαριστικού Συγκριτικού Πίνακα της σύμβασης του πρώην Δήμου Εγνατίας με τίτλο «Μελέτη Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. Δήμου Εγνατίας και Μελέτες Κτηματογράφησης – Πολεοδόμησης και Πράξης Εφαρμογής περιοχών των Οικισμών : α) Προφήτη και Μικροκώμης Δ.Δ. Προφήτη, β) Βαγιοχωρίου και Νυμφόπετρας Δ.Δ. Νυμφόπετρας, γ) Σχολαρίου Δ.Δ. Σχολαρίου και δ) Ευαγγελισμού Δ.Δ. Ευαγγελισμού», και της Αιτιολογικής Έκθεσης που τον συνοδεύει και (2) του με ημερομηνία 23-12-2021 Πίνακα Υπολογισμού Ποσών προς Επιστροφή και Τόκων Υπερημερίας από την ως άνω σύμβαση, έως την 31-12-2021 και της Έκθεσης Ευρημάτων που τον συνοδεύει, που εκπονήθηκαν από το ΔΕΠΑΝ, ως Διευθύνουσα Υπηρεσία της ως άνω σύμβασης, στα πλαίσια υλοποίησης της από 25-11-2021 Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Βόλβης και του ΔΕΠΑΝ, για την παροχή υπηρεσίας με τίτλο «Εκκαθάριση των συμβάσεων των πολεοδομικών μελετών των πρώην Δήμων Αρέθουσας και Εγνατίας του Δήμου Βόλβης», με διαχωρισμό του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου σε νόμιμο και μη νόμιμο, κατ’ εφαρμογή και προς συμμόρφωση με την από 27-10-2011 Απόφαση (C-601/10) του Δ.Ε.Ε. και 2) Χορήγηση εντολής στην Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Βόλβης για την εκτέλεση των δεουσών ενεργειών για την βεβαίωση και είσπραξη του προς επιστροφή χρηματικού ποσού από την ανάδοχο της ως άνω σύμβασης.
 1. ΘΕΜA: 1) Λήψη Απόφασης για την παραλαβή και έγκριση : (1) του με ημερομηνία 01-12-2021 Εκκαθαριστικού Συγκριτικού Πίνακα της σύμβασης του πρώην Δήμου Αρέθουσας με τίτλο «Αποτύπωση - Κτηματογράφηση – Υψομετρική Μελέτη, Πολεοδομική Μελέτη και Μελέτη Πράξης Εφαρμογής στο έδαφος των οικισμών : α) Αρέθουσας, β) Φιλαδελφίου, γ) Ξηροποτάμου, δ) Ανοιξιάς, ε) Σκεπαστού, στ) Λίμνης, ζ) Μαυρούδας, η) Λευκούδας, καθώς και η ανάλογη Μελέτη για τους οικισμούς Άνω και Κάτω Στεφανινών, για τους οποίους θα ληφθεί υπόψη η υπάρχουσα εργασία Κτηματογράφησης» και της Αιτιολογικής Έκθεσης που τον συνοδεύει και (2) του με ημερομηνία 23-12-2021 Πίνακα Υπολογισμού Ποσών προς Επιστροφή και Τόκων Υπερημερίας από την ως άνω σύμβαση, έως την 31-12-2021 και της Έκθεσης Ευρημάτων που τον συνοδεύει, που εκπονήθηκαν από το ΔΕΠΑΝ, ως Διευθύνουσα Υπηρεσία της ως άνω σύμβασης, στα πλαίσια υλοποίησης της από 25-11-2021 Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Βόλβης και του ΔΕΠΑΝ, για την παροχή υπηρεσίας με τίτλο «Εκκαθάριση των συμβάσεων των πολεοδομικών μελετών των πρώην Δήμων Αρέθουσας και Εγνατίας του Δήμου Βόλβης», με διαχωρισμό του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου σε νόμιμο και μη νόμιμο, κατ’ εφαρμογή και προς συμμόρφωση με την από 27-10-2011 Απόφαση (C-601/10) του Δ.Ε.Ε. και 2) Χορήγηση εντολής στην Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Βόλβης για την εκτέλεση των δεουσών ενεργειών για την βεβαίωση και είσπραξη του προς επιστροφή χρηματικού ποσού από την ανάδοχο της ως άνω σύμβασης.

(Εισηγήτρια κ. Καπετανικόλα Ευαγγελία )

 1. Τροποποίηση  ρυμοτομικού σχεδίου κατόπιν της υπ’αριθ. 82/2020 απόφασης του Γ’ Τριμελούς Τμήματος του Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης και του υπ’αριθ. 219191(730)/15-5-2020 εγγράφου του Τ.Χ.Σ.Π.Κ.Μ.
 2. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου «Αναβάθμιση υπαίθριων χώρων Σταυρού» με αναθεώρηση λόγω διακοπής εργασιών.

(Εισηγητής  πρόεδρος ΔΕΥΑΒ κ. Γκολιδάκης Χρήστος)

 1. Tροποποίηση της με αριθ. πρωτ. 6803/27-04-2022 (ΑΔΑΜ: 22SYMV010476612) σύμβασης, κατόπιν αιτήματος του αναδόχου για μετάθεση του συμβατικού χρόνου παράδοσης της προμήθειας με τίτλο:  «Συστήματα Τηλεμετρίας Διαρροών και Εξοικονόμησης Νερού και Ενέργειας Δικτύου Άρδευσης Δήμου Βόλβης».

(Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Πανταζίδης Νικόλαος)

 1. Εκμίσθωση τεμαχίων δημοτικού ακινήτου στη θέση «Μπογιατζή» της Κοινότητας Στεφανινών της Δ.Ε. Αρέθουσας του Δήμου Βόλβης
 1. Έγκριση προϋπολογισμού Φιλανθρωπικού Σωματείου (αδελφότητα) «ΑΓΙΑ ΤΑΒΙΘΑ» Ασπροβάλτας
 1. Τροποποίηση του Εσωτερικού  Κανονισμού  Λειτουργίας  του Κέντρου Κοινότητας Δήμου Βόλβης.
 2. Πρόσληψη προσωπικού με δίμηνες συμβάσεις  Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για την κάλυψη αναγκών της Υπηρεσίας Καθαριότητας  Δήμου Βόλβης  έτους 2023.
 1. Πρόσληψη Εργατών Νεκροταφείων με δίμηνες συμβάσεις για την άμεση κάλυψη  αναγκών Υπηρεσίας Κοιμητηρίων έτους 2023.
 1. Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023.
 1. Εκμίσθωση χωρίς δημοπρασία τμήματος δημοτικού ακινήτου, εμβαδού 2 τ.μ., στο δημοτικό κατάστημα της Κοινότητας Ασπροβάλτας (είσοδος αγροτικού ιατρείου), για χρήση του από τραπεζικό ίδρυμα ως χώρου για την τοποθέτηση αυτόματης ταμειολογιστικής μηχανής (ΑΤΜ)
 2. Λήψη απόφασης για σύνταξη Ένορκης Βεβαίωσης ενώπιον του Ειρηνοδίκη Λαγκαδά για ακίνητο του Δήμου Βόλβης στην Κοινότητα Μικρής Βόλβης, προς υποβολή Δήλωσης του Ν. 2308/1995»

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΘΩΜΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ