•       •   
  • 2397061900
  • Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Κανονισμός Λειτουργίας Δημοτικών Κοιμητηρίων

sima

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ

(κατόπιν των αρ. 317/2013 & 176/2015 αποφάσεων δημοτικού συμβουλίου)

Άρθρο 1ο - Αντικείμενο του κανονισμού

          Ο παρών κανονισμός έχει ως αντικείμενο την καθιέρωση λεπτομερών κανόνων για τη διοίκηση, τη διαχείριση και τη λειτουργία όλων των δημοτικών κοιμητηρίων του Δήμου Βόλβης.

Άρθρο 2ο - Νομικό πλαίσιο

          Σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 75 του Δ.Κ.Κ. (Ν. 3463/2006) στην αρμοδιότητα των δήμων ανήκει οκαθορισμός των χώρων για τη δημιουργία κοιμητηρίων και η παροχή γνώμης για τον  καθορισμό χώρων αποτέφρωσης νεκρών καθώς και η δημιουργία, συντήρηση και λειτουργία κοιμητηρίων και κέντρων αποτέφρωσης νεκρών (άρ. 75τουΝ.3463/2006, όπως τροποποιήθηκε μετο άρ. 5 του Ν.4144/13).

          Στην αρμοδιότητα των δήμων υπάγεται η διαχείριση και η διοίκηση όχι μόνο των κοιμητηρίων που οι ίδιοι ιδρύουν, αλλά όλων των λειτουργούντων κοιμητηρίων, ανεξάρτητα από τον τρόπο ίδρυσής τους, εκτός από :

α) τα μη λειτουργούντα εκκλησιαστικά κοιμητήρια

β) τους χώρους ταφής σε μοναστήριακαι ησυχαστήρια και

γ) τους μεμονωμένους τάφους σε περιβόλους ενοριακών ναών και ιδρυμάτων (Γνωμ. ΝΣΚ 316/1995).  

          Ο κανονισμός λειτουργίας των δημοτικών κοιμητηρίων του Δήμου Βόλβης εκδίδεται βάσει των διατάξεων του αρ. 79 του Ν. 3463/2006 και του αρ. 4 παρ. 1 του Α.Ν. 582/68, αποτελεί κανονιστική διοικητική πράξη και διέπεται από τις παρακάτω διατάξεις :

          1) Του Α.Ν. 445/1968, (Φ.Ε.Κ. 130Α), «Περί νεκροταφείων και ενταφιασμού νεκρών»

          2) Του Α.Ν. 582/1968, (Φ.Ε.Κ. 225Α), «Περί δημοτικών και κοινοτικών κοιμητηρίων»

          3) Του άρθρου 75 παρ. Ι περίπτ. β υποπερίπτ. 10 και παρ. II περίπτ. 8 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων - Ν. 3463/2006 όπως αυτός ισχύει  

          4) Του Ν. 3852/2010 όπου τυγχάνει εφαρμογής                                                                    

          5) Της Υ.Α. αριθ. Α5/1210 της 19 Απρ./10 Μαϊου 1978, «Περί όρων ιδρύσεως κοιμητηρίων»

          6) Των άρθρων 35, 966 και 970 Αστικού Κώδικα,

          7) Του Ν. 547/1977 (Φ.Ε.Κ. 56Α) «Περί Διοικήσεως των μη ενοριακών ναών των κοιμητηρίων»

          8) Του Β.Δ. της 24/9-20/10/1958 (Φ.Ε.Κ. 171Α) «Περί των προσόδων των Δήμων και Κοινοτήτων»

          9) Του Β.Δ. της 17/5-15/6/1959 (Φ.Ε.Κ. 114 κ 145/Α) «Περί οικονομικής διοικήσεως και λογιστικού των Δήμων και Κοινοτήτων»

          10) Του Ν. 344/76 (ΦΕΚ 143/76 τεύχος Α') «Περί ληξιαρχικών πράξεων»

          11) Του Ν. Ν.4144/13 (ΦΕΚ 88/18.04.2013 τεύχος Α') «Αντιμετώπιση της παραβατικότητας στην Κοινωνική Ασφάλιση και στην αγορά εργασίας και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας».

Άρθρο 3ο - Νομικός Χαρακτηρισμός

          1. Τα κοιμητήρια, οι τάφοι και τα ταφικά μνημεία χαρακτηρίζονται ως πράγματα εκτός συναλλαγής κατά το άρθρο 966 του Αστικού Κώδικα και για το λόγο αυτό δεν είναι δεκτικά εννόμων σχέσεων, όπως η εκποίηση, η μίσθωση, η χρησικτησία, η κατάσχεση και η υποθήκευση. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 970 του Αστικού Κώδικα δύναται να αποκτάται ιδιαίτερο ιδιωτικό δικαίωμα (ειδικό δικαίωμα) για ορισμένο χώρο ταφής (σύσταση οικογενειακούτάφου) (άρ. 3 παρ.1 Α.Ν. 582/68).

          2. Η παραχώρηση ιδιαιτέρου δικαιώματος ταφής από τον Δήμο, αποτελεί διοικητικής φύσεως παραχώρηση αδείας χρήσεως δημοτικού πράγματος. Οι σχετικές πράξεις του Δήμου είναι εκτελεστές διοικητικές πράξεις.

          3. Ο χώρος για τον οποίο παρέχεται δικαίωμα χρήσης δεν αποτελεί περιουσιακό στοιχείο εκείνου προς τον οποίο έγινε η παραχώρηση και απαγορεύεται η μεταβίβασή του σε ειδικούς (πώληση, δωρεά, ανταλλαγή) και καθολικούς (κληρονομιά, διαθήκη) διαδόχους του (αρ. 3 παρ. 2 Α.Ν. 582/68).

Άρθρο 4ο - Περιγραφή Κοιμητηρίων

          Ο Δήμος Βόλβης διοικεί και διαχειρίζεται στην περιφέρεια του κοιμητήρια που βρίσκονται στις εξής θέσεις :

Α) Δ.Ε. Αγίου Γεωργίου

          1) Δ.Κ. Ασπροβάλτας : ένα κοιμητήριο με οστεοφυλάκιο

          2) Δ.Κ. Βρασνών : ένα κοιμητήριο με δύο οστεοφυλάκια

Β) Δ.Ε. Ρεντίνας

          1) Τ.Κ. Άνω Σταυρού : ένα κοιμητήριο με οστεοφυλάκιο και χωνευτήρι

          2) Δ.Κ. Σταυρού : ένα κοιμητήριο με οστεοφυλάκιο και χωνευτήρι

          3) Τ.Κ. Βόλβης

                    - Μικρή Βόλβη : ένα κοιμητήριο με οστεοφυλάκιο και χωνευτήρι

                    - Μεγάλη Βόλβη : ένα κοιμητήριο με οστεοφυλάκιο

                    - Βαμβακιά : ένα κοιμητήριο

Γ) Δ.Ε. Αρέθουσας

          1) Τ.Κ. Αρέθουσας

                    - Αρέθουσα : ένα κοιμητήριο με οστεοφυλάκιο

                    - Λευκούδα : ένα κοιμητήριο

          2) Τ.Κ. Στεφανινών : ένα κοιμητήριο με οστεοφυλάκιο

          3) Τ.Κ. Σκεπαστού

                    - Σκεπαστό : ένα κοιμητήριο

                    - Λίμνη : ένα κοιμητήριο

          4) Τ.Κ. Φιλαδελφίου

                    - Φιλαδέλφιο : ένα κοιμητήριο

                    - Ανοιξιά : ένα κοιμητήριο

                    - Ξηροπόταμος : ένα κοιμητήριο

          5) Τ.Κ. Μαυρούδας : ένα κοιμητήριο

Δ) Δ.Ε. Εγνατίας

          1) Τ.Κ. Ευαγγελισμού : ένα κοιμητήριο

          2) Τ.Κ. Σχολαρίου : ένα κοιμητήριο

          3) Τ.Κ. Νυμφόπετρας

                    - Νυμφόπετρα : ένα κοιμητήριο

                    - Βαγιοχώρι : ένα κοιμητήριο

          4) Τ.Κ. Προφήτη

                    - Προφήτης : ένα κοιμητήριο

                    - Μικροκώμη : δύο κοιμητήρια

Ε) Δ.Ε. Μαδύτου

          1) Τ.Κ. Ν. Μαδύτου : ένα κοιμητήριο με οστεοφυλάκιο και χωνευτήρι

          2) Τ.Κ. Μοδίου : ένα κοιμητήριο με οστεοφυλάκιο

          3) Τ.Κ. Απολλωνίας

                    - Απολλωνία : ένα κοιμητήριο με οστεοφυλάκιο και χωνευτήρι

                    - Κοκκαλού : ένα κοιμητήριο με οστεοφυλάκιο και χωνευτήρι

Στ) Δ.Ε. Απολλωνίας

  1. 1)Δ.Κ. Νέας Απολλωνίας

          - Ν. Απολλωνία : ένα κοιμητήριο με οστεοφυλάκιο και χωνευτήρι

          - Μεσοπόταμος : ένα κοιμητήριο

2) Τ.Κ. Μελισσουργού : ένα κοιμητήριο με οστεοφυλάκιο

3) Τ.Κ. Περιστερώνα

          - Περιστερώνας : δύο κοιμητήρια

          - Πλατεία : ένα κοιμητήριο

4) Τ.Κ. Νικομηδινού : δύο κοιμητήρια με οστεοφυλάκιο

4) Τ.Κ. Στίβου : ένα κοιμητήριο

Άρθρο 5ο - Ώρες λειτουργίας

          1. Τα κοιμητήρια λειτουργούν όλες τις ημέρες της εβδομάδας από την ανατολή μέχρι και τη δύση του ηλίου.

          2. Απαγορεύεται η είσοδος και η παραμονή στα κοιμητήρια σε εργαζόμενους και μή κατά τις ώρες που είναι κλειστά.

          3. Τα οστεοφυλάκια είναι ανοικτά καθημερινά από τις 7:30 π.μ. έως 03:30 μ.μ. και τα Σάββατα και Κυριακές από τις 7:30 π.μ έως 01:30 μ.μ . Την Μεγάλη Παρασκευή, τα απογεύματα των Παρασκευών προ των Ψυχοσαββάτων και κατά τα Ψυχοσάββατα είναι ανοικτά από την ανατολή μέχρι και τη δύση ηλίου.

Άρθρο 6ο - Ευταξία – Καθαριότητα

          Η εικόνα των κοιμητηρίων μαρτυρεί το πολιτιστικό επίπεδο των κατοίκων του Δήμου.

          Για την καλή εικόνα και λειτουργία των κοιμητηρίων απαγορεύεται :

          α) Η είσοδος σε οποιοδήποτε όχημα δεν έχει σχετική άδεια από τον Δήμο.

          β) Η τοποθέτηση οποιασδήποτε διαφημιστικής πινακίδας, πένθιμων αντικειμένων καθώς και η πώληση διαφόρων αντικειμένων.

          γ) Η επεξεργασία των μαρμάρων για τους τάφους στο χώρο του κοιμητηρίου, παρά μόνο επιτρέπονται οι εργασίες των ιδιωτών τεχνιτών για την τοποθέτηση και συναρμολόγηση υλικών, τα οποία θα πραγματοποιούνται κατά τις ώρες λειτουργίας του κοιμητηρίου και σύμφωνα με τις διατάξεις περί κοινής ησυχίας.

          δ) Το φύτεμα λουλουδιών ή δέντρων περιφερειακά των μνημάτων και η τοποθέτηση γλαστρών και άλλων αντικειμένων που αυξάνουν τον καταλαμβανόμενο από τον τάφο χώρο.

          ε) Η εγκατάλειψη πάσης φύσεως υλικών και απορριμμάτων που χρησιμοποιήθηκαν για τον καθαρισμό των τάφων κ.λπ.

          στ) η είσοδος σε άτομα διατελούντα εν μέθη, ή άσεμνα ενδεδυμένα, σε παιδιά κάτω των 12 ετών εάν δεν συνοδεύονται από τους γονείς τους ή τους κηδεμόνες τους καθώς επίσης και η είσοδος σε οποιονδήποτε συνοδεύεται από ζώο συντροφιάς.

Άρθρο 7ο - Ενταφιασμός Νεκρών

          1. Η ταφή των νεκρών στους τάφους των κοιμητηρίων του Δήμου Βόλβης έχει διάρκεια εννέα (9) έτη υποχρεωτικώς από την ημερομηνία ταφής.

          2. Απαγορεύονται οι ενταφιασμοί σε άλλους χώρους πλην των συγκεκριμένων και σαφώς οριοθετημένων ταφικών τμημάτων των κοιμητηρίων του δήμου καθώς και σε ιδιωτικούς χώρους, εκτός των Μοναστηριών και Ησυχαστηρίων και των περιβόλων ιδρυμάτων, προκειμένου για τον ενταφιασμό προσωπικοτήτων που προσέφεραν σημαντικές υπηρεσίες στο ίδρυμα (παρ. 1 αρ. 2 Α.Ν. 445/68 & παρ. 3 αρ. 2 Α.Ν. 582/68).

          3. Δικαίωμα ταφής στα δημοτικά κοιμητήρια έχουν όλα τα θανόντα στην διοικητική περιφέρεια του Δήμου πρόσωπα, ανεξαρτήτου δημοτικότητας, εθνικότητας ή θρησκεύματος (αρ. 6 Α.Ν. 582/68)

          4. Κατόπιν σύμφωνης γνώμης της Ιεράς Μητρόπολης καθορίζεται ιδιαίτερος χώρος του νεκροταφείου για τον ενταφιασμό των μη ορθόδοξων ή των αλλόθρησκων (αρ. 6 παρ. 3 του Α.Ν. 582/68)

          5. Το Δημοτικό Συμβούλιο με απόφασή του δύναται να καθορίζει τα διάφορα τμήματα ή ζώνες ταφής, την κατάργηση ορισμένων τμημάτων για τη συγχώνευσή τους ή την ενοποίησή τους με άλλα τμήματα, ανάλογα με τις λειτουργικές ανάγκες των κοιμητηρίων.

          6. Ο καθορισμός ορισμένου τμήματος για τον ενταφιασμό σε αυτό ορισμένης κατηγορίας προσώπων, δεν συνιστά παραχώρηση ιδιαίτερων δικαιωμάτων χρήσης τάφου στα πρόσωπα αυτά κατά την έννοια του αρ. 970 του Α.Κ. και του άρθρου 3 § 1 του Α.Ν. 582/1968.

          7. Ο ενταφιασμός κάθε νεκρού επιτρέπεται μετά την πάροδο 12 ωρών από το νομίμως πιστοποιηθέντα θάνατο και σε περίπτωση νεκροτομής, αμέσως μετά από αυτή (αρ. 2 παρ. 2 Α.Ν. 445/68).

          Δεν επιτρέπεται ο ενταφιασμός προσώπου χωρίς την προσκόμιση της ληξιαρχικής πράξης θανάτου αυτού, στην οποία πρέπει να αναφέρεται ο ακριβής τόπος ενταφιασμού, καθώς και η ημερομηνία και η ώρα αυτού με βάση τη δήλωση του δηλούντος το θάνατο (αρ. 4, παρ. 13, N. 4144/2013)

          8. Ο ενταφιασμός νεκρών των οποίων ο θάνατος οφείλεται σε ένα από τα νοσήματα που υπάγονται στον Διεθνή Υγειονομικό Κανονισμό γίνεται σε ιδιαίτερο ταφικό τμήμα του κοιμητηρίου και απαγορεύεται η εκταφή προ της παρελεύσεως δεκαετίας (αρ. 3 Π.Δ. 210/1975) .

          9. Προ της εκδόσεως της ληξιαρχικής πράξης θανάτου από τον Δήμο (η οποία εκδίδεται εντός 24 ωρών από την πιστοποιημένη ώρα θανάτου από τον ιατρό), οι ενδιαφερόμενοι συγγενείς των νεκρών, ή τα γραφεία τελετών, υποχρεούνται να καταβάλλουν στο Ταμείο του Δήμου Βόλβης ή στα Ταμεία των κατά τόπων Δημοτικών ή Τοπικών Κοινοτήτων το ανάλογο δικαίωμα ταφής.

          10. Κατά την πληρωμή του δικαιώματος ταφής η σχετική υπηρεσία του δήμου θα χορηγεί με απόδειξη παραλαβής, ενημερωτικό σημείωμα (έντυπο) στο οποίο θα γίνεται γνωστό ότι θα προβαίνει υποχρεωτικά στην εκταφή του νεκρού μετά την πάροδο εννέα ετών από την ταφή και εφόσον δεν παρουσιάζεται κανείς να ζητήσει την εκταφή.

          11. Κατά την πληρωμή του δικαιώματος και επί της απόδειξης παραλαβής οι ενδιαφερόμενοι συγγενείς των νεκρών δηλώνουν στην υπηρεσία του Δήμου τα στοιχεία επικοινωνίας τους (τηλέφωνο, διεύθυνση). Σε περίπτωση αλλαγής κατοικίας υποχρεούνται να ενημερώνουν εγγράφως με επιστολή, την τυχόν νέα διεύθυνση τους.

          12. Επιτρέπεται σε περίπτωση που δεν υπάρχει χώρος στο κοιμητήριο του διαμερίσματος που ανήκει ο Δημότης, να ενταφιάζεται σε άλλο κοιμητήριο του Καλλικρατικού Δήμου.      

         

Άρθρο 8ο - Μειωμένα Τέλη / Δικαιώματα

1.Με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, που λαμβάνεται με την απόλυτη  πλειοψηφία του αριθμού των μελών του, είναι δυνατή η μείωση των τελών και δικαιωμάτων για τη χρήση των κοιμητηρίων του Δ. Βόλβης μέχρι  το πενήντα τοις εκατό (50%), ή η απαλλαγή από αυτά για τους απόρους, τα άτομα με  αναπηρίες και πολύτεκνους, όπως η ιδιότητά τους οριοθετείται αντίστοιχα από την κείμενη νομοθεσία (σχετ. η παρ. 3 του αρ. 202 του Ν. 3463/2006).

2. Σε περίπτωση δωρεάν ταφής, αυτή ισχύει για εννέα (9) έτη και μετά το πέρας αυτών γίνεται εκταφή.

3. Ο χαρακτήρας των τάφων αυτών είναι κοινός και το δικαίωμα επί αυτών εξαντλείται με την ανακομιδή του νεκρού

Άρθρο 9ο - Τάφοι

Α. Συνηθισμένοι τάφοι (αρ. 7, Κ.Υ.Α. Α5/1210/1978)  

          Α1. Οι συνηθισμένοι τάφοι θα έχουν διαστάσεις 2,20μ. μήκος, 1,00 μ. πλάτος, για τους ενήλικες και 1,10μ. μήκος, 0,50μ. πλάτος, για τα παιδιά. Το γενικό δε βάθος θα είναι στο 1,80μ. περίπου. Ο πυθμένας των τάφων θα βρίσκεται τουλάχιστο 1,00 μ. χαμηλότερα από τη στάθμη οποιουδήποτε παρευρισκομένου δρόμου.

          Α2. Οι τάφοι μετά την τοποθέτηση του νεκρού, θα γεμίζουν καλά με γαιώδη υλικά μέχρι την επιφάνεια του εδάφους και πάνω από αυτήν θα σχηματίζεται γαιόλοφος 0,25μ. περίπου.

          Α3. Οι τάφοι θα έχουν απόσταση μεταξύ τους τουλάχιστον 0,50 μ. που θα μετριέται από τα όρια της εκσκαφής.

Β. Κτιστοί τάφοι (θόλοι – οικογενειακοί, αρ. 8, Κ.Υ.Α. Α5/1210/1978)

          Β1. Οι κτιστοί τάφοι δεν θα υπερβαίνουν σε διαστάσεις τα 3,50μ. μήκος, και 3,00 μ. πλάτος και 2,50 μ. ύψος ή βάθος από την επιφάνεια του εδάφους.

          Β2. Οι τάφοι θα έχουν απόσταση μεταξύ τους τουλάχιστον 1,00 μ. που θα μετριέται από τα όρια της εκσκαφής.

          Β3. Οι διαστάσεις των κρυπτών των κτιστών τάφων θα είναι τουλάχιστον : πλάτος 0,75μ., ύψος 0,75μ. και μήκος 2,20μ.

Γενικά ισχύει ότι :

          1) Η δαπάνη κατασκευής των μνημείων βαρύνει αποκλειστικά και μόνο το συγγενή του νεκρού.

          2) Για κάθε ζημία που τυχόν ήθελε προκύψει κατά την κατασκευή των τάφων, υπεύθυνος θα είναι ο κατασκευαστής τεχνίτης.

          3) Οι επιγραφές των τάφων θα είναι στην ελληνική γλώσσα. Σε περίπτωση ταφής αλλοδαπών επιτρέπεται η επιγραφή να είναι στη γλώσσα της πατρίδας τους με την προϋπόθεση να είναι και στην ελληνική γλώσσα.

          4) Η εξωτερική μορφή των τάφων πρέπει να συμβιβάζεται με τη σοβαρότητα του χώρου, στον οποίον ανήκουν και θα πρέπει να εναρμονίζονται απόλυτα με τη γενικότερη αισθητική εικόνα της περιοχής.

Άρθρο 10ο - Οικογενειακοί τάφοι

(αρ. 3, παρ. 3 & αρ. 4 παρ. 1 Α.Ν. 582/68)

          1. Η σύσταση ενός οικογενειακού τάφου ενεργείται επ’ ονόματι του αιτούντος, υπό την προϋπόθεση ότι αυτός βρίσκεται εν τη ζωή και υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχει επαρκής χώρος. Όσοι επιθυμούν την παραχώρηση δικαιώματος χρήσης οικογενειακού τάφου οφείλουν να καταθέσουν σχετική αίτηση στον Δήμο Βόλβης, με πλήρη στοιχεία.

          Η προέγκριση της κατασκευής οικογενειακών τάφων και λοιπών ταφικών μνημείων είναι αρμοδιότητα τουπροέδρου της οικείας δημοτικής ή τοπικής κοινότητας (αρ. 82 περ. στ & αρ. 83 παρ. Ν. 3852/2010).

          Η έγκριση της ανωτέρω κατασκευής δίδεται με απόφαση Δημάρχου ή του αρμόδιου Αντιδημάρχου (όπως αυτός θα οριστεί με απόφαση Δημάρχου) (σχετ. το αρ. 58, παρ. 1, εδ. ζ & αρ. 59 παρ. 4 του Ν. 3852/2010).

          2. Εφ’ όσον υπάρχει η δυνατότητα παραχωρήσεως οικογενειακού τάφου, ο ενδιαφερόμενος οφείλει άμεσα, μετά την ειδοποίηση της Υπηρεσίας του Δήμουνα καταβάλλεικάθε δικαιολογητικό που θα του ζητηθεί, καθώς και το εφάπαξ δικαίωμα χρήσεως χώρου.

          3. Απαγορεύεται ρητώς η χρήση τάφου άνευ της ολοσχερούς εξόφλησης του δικαιώματος στο Δήμο Βόλβης.

          4. Μετά την εξόφλησητου παραπάνω δικαιώματος χρήσεως του οικογενειακού τάφου, συντάσσεται το οικείο «παραχωρητήριο» εις διπλούν, το οποίο υπογράφεται από τον αρμόδιο φορέα και από τον αιτούντα. Στην πίσω όψη του παραχωρητηρίου θα αναγράφεται η οικογενειακή κατάσταση αυτού στον οποίο έγινε η παραχώρηση του τάφου. Αντίγραφο του άνω παραχωρητηρίου θα παραδίδεται στον ενδιαφερόμενο, το δε άλλο παραμένει εις το αρχείο του Δήμου Βόλβης. Επί του παραχωρητηρίου θα αναγράφεται λεπτομερώς και η ακριβής θέση του οικογενειακού τάφου στον χώρο του κοιμητηρίου.

          5. Με τη σύσταση του οικογενειακού τάφου παρέχεται αποκλειστικό δικαίωμα ταφής :

          α) στο πρόσωπο προς το οποίο έγινε παραχώρηση (αρχικός δικαιούχος),

          β) στον / στην σύζυγο αυτού,

          γ) στους κατευθείαν γραμμή ανιόντες του αρχικού δικαιούχου (αρ. 1463 Α.Κ.) δηλ. οι γονείς, ο παππούς και η γιαγιά,

          δ) στους κατευθείαν γραμμή κατιόντες του αρχικού δικαιούχου με τους (τις) συζύγους και τους κατιόντες αυτών, δηλαδή τα νόμιμα, θετά και αναγνωρισθέντα τέκνα με τους (τις) συζύγους τους και οι έγγονοι, οι δισέγγονοι, οι τρισέγγονοι του αρχικού δικαιούχου. Εάν η αρχική δικαιούχος είναι γυναίκα, δικαίωμα ταφής έχει και το εξώγαμο τέκνο της.  

          ε) στο πατέρα ή την μητέρα του / της συζύγου του αρχικού δικαιούχου

          στ) στα αδέλφια του αρχικού δικαιούχου, οι οποίοι δεν έχουν δική τους οικογένεια, εφόσον συγκατατίθεται εγγράφως ο αρχικός δικαιούχος και εάν αυτός δεν υπάρχει ο / η σύζυγος και οι κατιόντες του (ένας εξ’ αυτών).

         ζ) Οι διαζευγμένοι σύζυγοι και εκείνοι που συνάπτουν νέο γάμο μετά τη λύση του προηγούμενου με θάνατο δεν έχουν δικαίωμα ταφής στους οικογενειακούς τάφους, εφόσον δεν είναι αρχικοί δικαιούχοι.

          6. Ο βαθμός της συγγένειας όσων ενταφιάζονται προς τον αρχικό δικαιούχο αποδεικνύεται την ημέρα της κηδείας με υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 του δικαιούχου του τάφου ή, αν δεν υπάρχει αυτός της συζύγου του ή των κατιόντων (ενός εξ αυτών), οι οποίοι υποχρεώνονται να προσκομίσουν μέσα σε ένα μήνα πιστοποιητικό πλησιέστερων συγγενών ή οικογενειακής κατάστασης εάν η συγγένεια δεν προκύπτει από το Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας. Αυτός που υπογράφει την υπεύθυνη δήλωση υπόκειται στις συνέπειες του νόμου.

          7. Σε περίπτωση που δεν προσκομιστούν τα παραπάνω πιστοποιητικά, ο νεκρός θεωρείται φιλοξενούμενος. Η υπηρεσία υποχρεώνεται να ενεργήσει την εκταφή μετά την παρέλευση των εννέα (9) ετών.

          8. Όλοι οι δικαιούχοι έχουν ίσα δικαιώματα χρήσης του τάφου και δεν αναγνωρίζονται ιδιαίτερα προνόμια χρήσης σε εκείνον που καταβάλλει τα τέλη και δικαιώματατα οποία οφείλουν εις ολόκληρον όλοι οι δικαιούχοι έναντι του Δήμου.

          9. Οι παραχωρούμενοι, στο εκάστοτε κοιμητήριο, χώροι για τη σύσταση οικογενειακών τάφων, κατά τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού, δεν αποτελούν περιουσιακό στοιχείο εκείνων προς τους οποίους γίνεται η παραχώρηση, ούτε είναι επιδεκτικοί οποιασδήποτε παραχωρήσεως ή μεταβιβάσεως καθ’ οποιονδήποτε τρόπο προς τρίτους με πράξη εν ζωή ή αιτία θανάτου.

          10. Κατ’ εξαίρεση βάσει του εδ. Β της παρ. 3 του αρ. 3 του Α.Ν. 582/1968 και με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου δύναται να επιτραπεί η αναγνώριση δικαιώματος ταφής σε οικογενειακό τάφο και προσώπων που συνδέονται με τον αρχικό δικαιούχο και του συζύγου ή της συζύγου αυτού και με άλλο βαθμό συγγενείας εξ αίματος ή αγχιστείας, μετά από έγγραφη συναίνεση του δικαιούχου του οικογενειακού τάφου και εάν αυτός έχει αποβιώσει, ο (η) σύζυγος και οι κατιόντες του και την καταβολή του ανάλογου δικαιώματος, το οποίο δεν πρέπει να είναι μικρότερο από το μισό εκείνου που απαιτείται για την παραχώρηση του δικαιώματος συστάσεως οικογενειακού τάφου.

          11. Οι διατάξεις του παρόντος κανονισμού ισχύουν και για τους οικογενειακούς τάφους που τυχόν έχουν χορηγηθεί παλαιότερα νόμιμα.

Άρθρο 11ο - Κατάργηση οικογενειακών τάφων

          1. Η χρήση οικογενειακών τάφων των οποίων εξέλιπαν οι δικαιούχοι κατά το άρθρο 11 του παρόντος κανονισμού περιέρχονται αυτοδικαίως μετά την πάροδο εννέα (9) ετών από τον τελευταίο ενταφιασμό.

          2. Προκειμένου να διαπιστωθεί ότι έχουν εκλείψει οι δικαιούχοι που αναγνωρίζονται ευθέως από τον παρόντα κανονισμό, αυτοί καλούνται με γενική πρόσκληση του Δημάρχου που δημοσιεύεται σε μία τοπική εφημερίδα ή εάν δεν υπάρχει τότε σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα μεγάλης κυκλοφορίας του νομού Θεσσαλονίκης ή με εξώδικη πρόσκληση κατά τις διατάξεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας να προσέλθουν εντός εύλογης προθεσμίας και να αποδείξουν τη συγγένεια τους προς τον αρχικό δικαιούχο.

          3. Οι οικογενειακοί τάφοι των οποίων οι δικαιούχοι χρήσεως παραιτούνται της περαιτέρω χρήσεως αυτών, περιέρχονται αυτοδικαίως στον Δήμο Βόλβης, ο οποίος τους διαθέτει ελεύθερα και σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος. Τα υπάρχοντα οστά ανακομίζονται με την φροντίδα των δικαιούχων και σύμφωνα με τις διατάξεις του κείμενου κανονισμού.

          4. Οικογενειακοί τάφοι για τους οποίους δεν υπάρχει νόμιμος τίτλος, διατίθενται ελεύθερα από τον Δήμο μετά την παρέλευση των εννέα (9) ετών από τον τελευταίο ενταφιασμό, έστω και εάν στο παρελθόν χρησημοποιήθησαν ή εφέροντο ως οικογενειακοί.

Άρθρο 12ο - Έννοια ανακομιδής

          1. Ανακομιδή νεκρού ονομάζεται η μεταφορά γενικά από τον τάφο, των οστών του νεκρού ύστερα από την πλήρη αποσύνθεση του πτώματος, για να φυλαχθούν ή να τοποθετηθούν σε άλλο μέρος. (αρ. 1, παρ. 10, Κ.Υ.Α. Α5/1210/1978). Τα οστά φυλάσσονται στο οστεοφυλάκιο, στο χώρο δηλαδή του κοιμητηρίου, που είναι στεγασμένος κλειστός και περιλαμβάνει κατάλληλες υποδοχές για τη φύλαξη των οστών των ανακομιζομένων νεκρών.

          2. Εάν δεν πρόκειται να φυλαχθούν στο οστεοφυλάκιο, τα οστά μετά την ανακομιδή τοποθετούνται σε χωνευτήριο. Χωνευτήριο ονομάζεται ο χώρος στο έδαφος του κοιμητηρίου, που χρησιμοποιείται για την τοποθέτηση των οστών ανακομιζομένων νεκρών. (αρ. 1, παρ. 12, Κ.Υ.Α. Α5/1210/1978)

          Για την ανακομιδή των οστών εκδίδεται άδεια από τον πρόεδρο της οικείας δημοτικής ή τοπικής κοινότητας (αρ. 82 περ. στ & αρ. 83 παρ. 4 Ν. 3852/2010).

Άρθρο 13ο - Χρόνος - διαδικασία ανακομιδής οστών

          1. Με εξαίρεση τις ταφές δικαιούχων σε οικογενειακούς τάφους, για όλες τις άλλες περιπτώσεις υποχρεωτικά μετά την συμπλήρωση εννέα (9) ετών από την ταφή, τα οστά των νεκρών ανακομίζονται με ευθύνη των συγγενών των νεκρών και τοποθετούνται από την υπηρεσία του Δήμου στο οστεοφυλάκιο ή στο χωνευτήρι, σύμφωνα με την επιθυμία των συγγενών. Αν κατά την ανόρυξη τάφου για την ανακομιδή των οστών νεκρού, διαπιστωθεί ότι το πτώμα δεν έχει διαλυθεί τελείως, παραμένει στο τάφο για εικοσιτέσσερεις (24) μήνες ακόμα προκειμένου να αποστεωθεί.

          2. Η για οποιονδήποτε λόγο εκταφή και μεταφορά των νεκρών με αίτηση των συγγενών πριν από την παρέλευση του χρόνου της υποχρεωτικής ταφής, γίνεται κατά τις διατάξεις του Π.Δ. 210/1975 (Φ.Ε.Κ. 63Α 8-4-1975) «περί ταριχεύσεως, μεταφοράς και ταφής νεκρών και οστών ανθρώπων».

          3. Σε περίπτωση που ο νεκρός πέθανε από λοιμώδες νόσημα που δεν υπάγεται στον Διεθνή Υγειονομικό Κανονισμό απαγορεύεται η εκταφή πριν από την εκπνοή τριετίας. Εάν ο θάνατος συνέβη από λοιμώδες νόσημα που υπάγεται στον Διεθνή Υγειονομικό Κανονισμό (Β.Δ. 383/72 Φ.Ε.Κ. 91-72 τ.Α.) απαγορεύεται η εκταφή πριν από την παρέλευση δεκαετίας (αρ. 2 + 3 του Π.Δ. 210/75).

          4. Οι εκταφές μέσα στο χώρο του κοιμητηρίου, θα γίνονται κατόπιν ανακοίνωσης από την υπηρεσία του Δήμου. Η ανακοίνωση θα αναρτάται στην ιστοσελίδα του Δήμου, θα τοιχοκολείται στους πίνακες ανακοινώσεων των δημοτικών κτιρίων κάθε δημοτικής ή τοπικής κοινότητας καθώς επίσης θα αποστέλλεται στους κατά τόπους Ιερούς Ναούς προς ενημέρωση.

          Στην ανακοίνωση θα δίδεται χρονικό περιθώριο τριάντα (30) ημερών στους συγγενείς των νεκρών προκειμένου να προβούν σε ενέργειες για την παράταση της ταφής (εφόσον είναι αυτό δυνατό κατά τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού) ή για την εκταφή του νεκρού.

         5. Εάν οι συγγενείς των νεκρών δεν επιδείξουν το ενδιαφέρον τους για τα ανωτέρω τότε γίνεται υποχρεωτικά εκταφή του νεκρού χωρίς καμία άλλη ειδοποίηση και τα οστά τοποθετούνται σε χωνευτήρι.

          6. Η τυχόν καθυστερημένη εμφάνιση των συγγενών του νεκρού δεν τους απαλλάσσει από τιςοικονομικές υποχρεώσειςπου στο μεταξύ έχουν ήδη δημιουργηθεί ή δημιουργούνται με την εκταφή.

          7. Κάθε είδους κατασκευές και αντικείμενα που κατά την εκταφή δεν παραληφθούν από τους ενδιαφερόμενους συγγενείς, ανήκουν στην υπηρεσία του Δήμου και αποτελούν περιουσία αυτού, εκποιούνται δε σύμφωνα με τις νόμιμες διαδικασίες ή γίνεται η αποκομιδή αυτών και όλα τα υλικά (σπασμένα μάρμαρα κ.λπ. αντικείμενα) μεταφέρονται στον Χ.Υ.Τ.Α.

         

Άρθρο 14ο - Φύλαξη οστών

          1. Η φύλαξη των οστών ενεργείται με φροντίδα της υπηρεσίας του κοιμητηρίου σε ειδικό χώρο (οστεοφυλάκιο).   

          2. Η φύλαξη των οστών μπορεί να γίνεται και μέσα σε οικογενειακούς τάφους εφόσον συγκατατίθενται οι δικαιούχοι.

          3. Προκειμένου να χρησιμοποιήσει κανείς μια θέση στο χώρο του οστεοφυλακίου, για τη φύλαξη των οστών νεκρού υποβάλλει αίτηση, έναντι ποσού. Στην αίτηση αυτή ο ενδιαφερόμενος ζητά την παραχώρηση μιας θέσης στον χώρο του οστεοφυλακίου και καταβάλλει το ετήσιο δικαίωμα φύλαξης των οστών.

          4. Η εκάστοτε καταβολή δικαιώματος φύλαξης των οστών είναι ημερολογιακή, δηλαδή από την 1η Ιανουαρίου μέχρι την 31η Δεκεμβρίου και η πρώτη καταβολή δικαιώματος αφορά το τρέχον έτος, ανεξαρτήτως της ημερομηνίας έναρξης φύλαξης των οστών.

          5. Οστά για τα οποία δεν κατεβλήθει το προβλεπόμενο δικαίωμα φύλαξης για ένα χρόνο και ύστερα από έγγραφη συστημένη επιστολή προς τον ενδιαφερόμενο που του δίδεται το χρονικό περιθώριο των τριάντα (30) ημερών (προθεσμία) για την εξόφληση της υποχρέωσής του, χωρίς καμία άλλη ειδοποίηση θα τοποθετούνται σε χωνευτήρι.

          6. Η παραλαβή των οστών από τα κοιμητήρια και η μεταφορά τους σε άλλο χώρο (Κοιμητήριο-Μοναστήρι) ενεργείται μόνο μετά την πάροδο τριετίας, κατόπιν αιτήσεως των ενδιαφερομένων συγγενών και έκδοσης σχετικής άδειας δημάρχου ή του αρμόδιου αντιδημάρχου (όπως αυτός θα οριστεί με απόφαση Δημάρχου) και αφού προηγηθεί απολύμανση αυτών με αντισηπτικά, γίνει απεντόμωση και τοποθετηθούν σε στεγανό μεταλλικό δοχείο (σχετ. παρ. 2, αρ. 4 του Π.Δ. 210/75).          

Άρθρο 15ο - Παράταση ταφής

          1. Η ταφή των νεκρών στους τάφους των κοιμητηρίων του Δήμου Βόλβης έχει διάρκεια εννέα (9) έτηυποχρεωτικώς από την ημερομηνία ταφής. Εφόσον υπάρχει η δυνατότητα παραμονής (διαθέσιμος χώρος) και εφόσον προσφιλή ή συγγενικά προς το νεκρό πρόσωπα, δεν δημιουργούν με την συμπεριφορά τους προβλήματα στη λειτουργία των δημοτικών κοιμητηρίων, η παραμονή του νεκρού πέραν των εννέα (9) ετών γίνεται κατόπιν αιτήσεως του ενδιαφερομένου συγγενή προς την υπηρεσία του Δήμου.

          Για την παράταση της εκταφής αποφασίζει ο πρόεδρος της οικείας δημοτικής ή τοπικής κοινότητας (αρ. 82 περ. στ & αρ. 83 παρ. Ν. 3852/2010)

          2. Η τυχόν παράταση ταφής ισχύει μόνον μετά την καταβολή των προβλεπόμενων τελών και σε κάθε περίπτωση πρέπει να καταβάλλονται μέχρι την εκάστοτε ημερομηνία λήξης ταφής του νεκρού. Δεν επιτρέπεται δε η ταφή άλλου στον ίδιο τάφο εάν προηγουμένως δεν γίνει εκταφή του ήδη ενταφιασμένου.

Άρθρο 16ο - Υποχρεώσεις ιδιωτών τεχνιτών

          1. Απαγορεύεται αυστηρώς στον κατασκευαστή να μεταβάλλει ή να διαφοροποιήσει τις διαστάσεις που προβλέπονται από τον κανονισμό ως προς το μέγεθος και το ύψος του μνημείου.

          2. Οι ιδιώτες τεχνίτες υποχρεούνται να συμμορφώνονται προς τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού, και τις υποδείξεις των αρμοδίων οργάνων της υπηρεσίας Κοιμητηρίων.

          3. Οι κατασκευαστές μετά το πέρας των εργασιών τους, υποχρεούνται να απομακρύνουν χωρίς καμία άλλη παρατήρηση τα υπόλοιπα υλικά που τυχόν τους έχουν απομείνει, αφού καθαρίσουν καλά τους χώρους που χρησιμοποίησαν, και χωρίς βέβαια να προκαλέσουν ζημιά στους διπλανούς τάφους.

          4. Απαγορεύεται η επεξεργασία ακατέργαστών υλικών από τους ιδιώτες τεχνίτες εντός του χώρου των κοιμητηρίων. Η εργασία τους περιορίζεται στη συναρμολόγηση των κατεργασμένων υλικών.

          5. Εις τους ανωτέρω που δεν συμμορφώνονται με τις ρυθμίσεις του παρόντος κανονισμού επιβάλλεται πρόστιμο 400,00 ευρώ με απόφαση Δημάρχου.

Άρθρο 17ο - Υποχρεώσεις προσωπικού – υπηρεσίας Δήμου

          1. Το υπαλληλικό προσωπικό του Δήμου πρέπει να συμπεριφέρεται προς τους προσερχόμενους με ευπρέπεια και ανάλογα προς την περίσταση και τις συνθήκες παρουσίας των προσερχομένων, πρέπει να παρέχει τις υπηρεσίες του με προθυμία και με τον απαιτούμενο επιβαλλόμενο σεβασμό και κατανόηση και να μην δίνει αφορμές για παράπονα ή παρατηρήσεις.

          2. Η υπηρεσία του Δήμου υποχρεούται :

          - να μεριμνά για την καλή λειτουργία όλων των εγκαταστάσεων.

          - να μεριμνά για την καθαριότητα και ευπρέπεια των χώρων των κοιμητηρίων καθώς και για τη συντήρηση των τάφων και των λοιπών τεχνικών υποδομών και πρασίνου των κοιμητηρίων.

          - να μεριμνά για την συντήρηση των κοιμητηρίων, ήτοι : Συντήρηση και ελαιοχρωματισμό των κτιρίων, συντήρηση διαδρόμων, ανακατασκευή διαδρόμων και κρασπέδων των τάφων, συντήρηση οδών και πλακόστρωτων πεζοδρομίων συντήρηση και επέκταση του δικτύου ύδρευσης και άρδευσης κ.λπ.

          - να μεριμνά για την περιποίηση του πρασίνου των τάφων και των άλλων κοινοχρήστων χώρων των Κοιμητηρίων.

          3. Υποχρέωση του Δήμου είναι η γνωστοποίηση του παρόντος κανονισμού στους κατοίκους του Δήμου Βόλβης.  

         

Άρθρο 18ο - Αρμόδια όργανα

          1. Η διοίκηση και η διαχείριση των κοιμητηριών ασκείται από το Δήμο δια των αρμόδιων υπηρεσιών που προβλέπει ο οργανισμός εσωτερικής υπηρεσίας του δήμου.

          2. Υπεύθυνος για τη λειτουργία των κοιμητηρίων, την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος κανονισμού, είναι ο αρμόδιος αντιδημάρχος (όπως αυτός θα οριστεί με απόφαση Δημάρχου), σε συνεργασία με τον εκάστοτε πρόεδρο της δημοτικής - τοπικής κοινότητας καθώς και ο προϊστάμενος του τμήματος στο οποίο υπάγεται οργανικά το κοιμητήριο βάσει του οργανισμού εσωτερικής Υπηρεσίας του δήμου.

         

Άρθρο 19ο - Επιβολή, βεβαίωση και είσπραξη τελών και δικαιωμάτων

          1. Τα προβλεπόμενα τέλη και δικαιώματα των δημοτικών κοιμητηρίων επιβάλλονται βάσει του αρ. 4 του Α.Ν. 582/68, βεβαιώνονται και εισπράττονται βάσει των διατάξεων των αρ. 65-80 του Β.Δ. 24/9-20/10/1958 (Φ.Ε.Κ. 171Α), των αρ. 3,4,5 του Β.Δ. της 17/5-15/6/1959 (Φ.Ε.Κ. 114 κ 145/Α) και των αρ.11, 20-25 του Ν.Δ. 318/69 όπως αυτά ισχύουν.

          2. Το ύψος των επιβαλλόμενων δικαιωμάτων και τελών προσδιορίζονται επί τη βάσει κάλυψης, εν μέρει ή εν όλω, των δαπανών της συντηρήσεως και λειτουργίας των κοιμητηρίων, μη δυνάμενα τα έσοδα εξ’ αυτών να υπερβούν το σύνολο της απαιτούμενης δαπάνης (εγκ. ΥΠ.ΕΣ. 35.535/14-12-2011, σχετ. το αρ.4, παρ.2, Α.Ν. 582/68).

          3. Τα επιβαλλόμενα ως άνω δικαιώματα ή τέλη, συναρτώνται με την παραχώρηση ιδιαίτερων ιδιωτικών δικαιωμάτων επί ορισμένου χώρου ταφής, εκ μέρους του διοικούντος το κοιμητήριο δήμου. Ως εκ τούτου, υπόχρεοι προς καταβολή των εν λόγω δικαιωμάτων ή τελών καθίστανται αποκλειστικά οι συγγενείς των νεκρών, στους οποίους παρέχονται υπηρεσίες (εγκ. ΥΠ.ΕΣ. 35.535/14-12-2011)

          4. Η καταβολή των προβλεπόμενων τελών και δικαιωμάτων ισχύει για όλους τους θανόντες ανεξαρτήτου φυλής και θρησκεύματος.

Άρθρο 20ο - Καθορισμός τελών και δικαιωμάτων

Τα τέλη και δικαιώματα καθώς και τα έσοδα γενικά των δημοτικών κοιμητηρίων καθορίζονται με τον κανονισμό λειτουργίας (αρ.4, παρ.1, Α.Ν. 582/68) και επιβάλλονται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (παρ.3, αρ.65, Ν.3852/2010), μετά από εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου (Ν. 3852/2010, αρ.72, παρ.1, εδ.ζ).

Με τον παρόντα κανονισμό και σύμφωνα με την υπ. αρ’ 35.535/14-12-2011 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ. καθορίζονται τα εξής τέλη και δικαιώματα δημοτικών κοιμητηρίων δήμου Βόλβης :

1. Δικαίωμα χρήσεως χώρου για την σύσταση οικογενειακού τάφου

2. Δικαίωμα ταφής

3. Τέλος ανακομιδής οστών (εκταφή).

4. Τέλος φύλαξης οστών για την παραχώρηση χρήσης μιας θέσεως στο χώρο του οστεοφυλακίου

5. Δικαίωμα ανανέωσης - παράτασης ταφής

Άρθρο 21ο - Κέντρα αποτέφρωσης

          Λόγω του ότι τη παρούσα χρονική στιγμή στον Δήμο Βόλβης δεν λειτουργεί κέντρο αποτέφρωσης νεκρών βάσει του Π.Δ. 31/2009 (ΦΕΚ 49/23.03.2009 τεύχος Α’) ο παρόν κανονισμός θα τροποποιηθεί όταν παραστεί ανάγκη.

Άρθρο 22ο - Βιβλία

(αρ.7, Β.Δ. 542/61)

          Για την επιμελή και ακριβή τήρηση των διατάξεων του παρόντος θα τηρούνται από την υπηρεσία του Δήμου τα παρακάτω βιβλία :

1) βιβλίο επίπλων, σκευών και αφιερωμάτων

2) βιβλίο ενεργούμενων ενταφιασμών

3) βιβλίο αλφαβητικού ευρετηρίου ενταφιαζομένων

4) βιβλίο οικογενειακών τάφων

5) βιβλίο ενεργούμενων ανακομιδών

6) βιβλίο παρατάσεων ανακομιδών

7) βιβλίο φυλασσομένων στο οστεοφυλάκιο οστών

8) βιβλίο ανευρισκομένων τιμαλφών.

Άρθρο 23ο - Ισχύς του κανονισμού

          Ο παρών κανονισμός θα αρχίσει να ισχύει αμέσως μόλις εγκριθεί από την αρμόδια υπηρεσία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης και καταργείται κάθε προηγούμενος και κάθε απόφαση που δεν είναι σύμφωνη με αυτόν.

          Για όποιο θέμα δεν υπάρχει πρόβλεψη στον κανονισμό, αποφασίζει το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού λάβει υπόψη του τις σχετικές διατάξεις του νόμου.